Deze fondsen en subsidiënten geloven al in ons


Stichting Vloeken in de Kerk

RSIN nummer: 856833319
KvK nummer: 67106803

Kanaalweg 303
3533HM Utrecht

www.vloekenindekerk.nl
info@vloekenindekerk.nl

Wist je dat Stichting Vloeken in de Kerk de status culturele ANBI heeft? Hierdoor is je gift aan ons voor 125% aftrekbaar voor de belasting. Voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelastingen vallen is de gift 150% aftrekbaar.


Statutaire doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel culturele activiteiten met een maatschappelijke relevantie te verrichten. De stichting tracht haar doel te bereiken met behulp van theatrale middelen, waarbij in het bijzonder valt te denken aan culturele activiteiten zoals theater- en muziekvoorstellingen alsmede lezingen.


Samenstelling bestuur:
De heer P. Feld – voorzitter
Mevrouw M. Brocken – penningmeester
De heer R. van Doggenaar – secretaris

Stichting Vloeken in de Kerk onderschrijft de Governance Code Cultuur. Hierbij verricht het bestuur haar taken onbezoldigd. Bij het overige beloningsbeleid wordt de cao Theater en Dans 2014 als richtlijn aangehouden.